เทสติโมเนียล

เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่สองของลูกเพราะเขาจะต้อง ใช้ชีวิตอยู่แทบทั้งวันและยังต้องมีการ ปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนคนอื่นๆ ทําให้การเลือกโรงเรียนมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนตัวคุณแม่ รู้จักโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา หรือ Convent of The Holy Infant Jesus มานานมาก ด้วยคนใน ครอบครัวเป็นศิษย์เก่าที่เมื่อสําเร็จการศึกษาก็ได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถหลากหลายโดยเฉพาะ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และยังทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เมื่อตอนที่ลูกสาวกําลังเรียนชั้นม.3 โรงเรียนนี้จึงเป็นโรงเรียนอันดับต้นๆ ที่เราพิจารณา ความประทับใจแรกเมื่อได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน คือบรรยากาศของโรงเรียนที่ดูร่มรื่น ปลอดภัย บุคลากรตั้งแต่พนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และยิ่งประทับใจยิ่งขึ้นเมื่อได้พบกับ คณะครูอาจารย์ รวมถึงฝ่ายบริหารที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกัลยาณมิตร ให้ข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด และ เมื่อได้พาลูกสาวเข้ามาเรียนที่นี่ บอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลย ในช่วงเวลา 3 ปีที่ลูกสาวเติบโตในรั้วโรงเรียน พระกุมารเยซูวิทยา ลูกสาวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและได้รับการพัฒนาในทุกมิติ “ด้านความรู้” ได้เรียนรู้แบบเจาะลึกในสิ่งที่สนใจ และมีการพัฒนาด้านภาษาอย่างก้าวกระโดด ลูกสาวมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นมาก สามารถเขียน Essay ใช้คําใหม่ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําบัญชีเบื้องต้นซึ่งเป็นวิชาสําคัญที่นํามาใช้ได้จริง “ด้านทักษะ” โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ทํากิจกรรมที่ต้องทํางานร่วมกันเป็นทีม โดยเฉพาะการ แสดงประจําปีที่เด็กๆ ได้แสดงศักยภาพความสามารถ ในบทบาทที่แตกต่างหลากหลาย และสร้างผลงานที่น่า ประทับใจในทุกครั้งที่รับชม “ด้านคุณลักษณะและเจตคติที่ดี” ที่โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กๆอย่างต่อเนื่อง ผ่านวิถีชีวิตในโรงเรียน มี การเรียนรู้ที่ทําให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทํา คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทําให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกวัน และยังมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ จากหน่วยงานจริง เพื่อให้ได้เด็กๆ มีประสบการณ์ตรงในการ ทํางาน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีความเข้าใจผู้ปกครอง โดยมีการทํา MOU เพื่อให้เด็กๆ ได้วุฒิการศึกษา เทียบเท่า ม.6 ไปพร้อมๆกับ วุฒิการศึกษาของโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดความกังวลที่จะศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาต่อไปอีกด้วย นับว่า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาแห่งคุณภาพที่ลูกสาวได้สัมผัส ต้องขอขอบพระคุณ คุณครู อาจารย์ ทุกท่าน ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ที่ร่วมอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง และพัฒนา ให้ลูกสาวได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว

ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์

ผู้ปกครอง นางสาวนันท์นพรรษ จิตรรังสรรค์

นักเรียนชั้นปีที่ 3 ห้อง 9

การลงทุนที่ดี และยั่งยืนมั่นคงที่สุดคือการให้การศึกษากับลูกๆ เพื่อให้ลูกๆทุกคนมีชีวิตที่ดี ตามโลกในยุคโซเชียลได้ทัน และสิ่งที่ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารได้กับทุกคนทั่วโลกนั่นก็คือภาษาอังกฤษ ผมจึงเลือกให้ลูกๆเข้าเรียนที่โรงเรียนโฮลี่ หรือโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา เพื่อให้ได้ทั้งภาษา ทั้งวิชาชีพ ไม่ว่าจะไปต่อมหาลัย หรือจะไปทำงาน ลูกๆของผมก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้ ดังนั้นผมจึงเลือกโรงเรียนโฮลี่เป็นจุดเริ่มต้นของภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานของภาษาที่ดีให้กับลูกๆของผม

พงษ์เฉลิม จิรกุลรุ่งเกียรติ

3 Years in CIJ Paved The Way to Success

"Jidapa!" "Oh, no! Not me! Please, not me!" I hated being called upon to answer questions in class - in any languages - talkless of answering them in English! My stomach felt as though it had millions of butterflies swarming all over. That was me, Jidapa, on the first day CIJ! I can recall how I was that shy girl who could not speak much English and had essays covered with red corrections, and that feeling of shame of not being able to pronounce words correctly. Thankfully, that was my past! Today, I work as a Content Editor (thanks to all the correctness exercises!), a bold English public speaker who willingly and excitedly jumps at any public speaking opportunities, and more importantly, a near-native English speaker! I cannot say enough how much CIJ has contributed to my today's success! Without any second thoughts, I can proudly say that my 3 years have given me beyond what years of studying abroad or at other international schools can ever offer (after all, where else can one find an all-time opportunity to speak English, study necessary office skills in English and practice them in reality!) Does CIJ sound like your ideal high school?

Your successful career is just a step away! Join us now!

26 July 2016

4 days before 1 year anniversary living in Dubai and yea... Working for Emirates, I got the chance to be back to Holy as a guest speaker! I was shocked when I started counting how many years I have graduated from this school. And yea, I used all my 10 fingers. Many things have changed but the only thing that has always been the same is the feeling of being in there. At that time, most of us might think it was not the best place for our high school lives. Why am I here? However, when I looked back, I don't know how to explain that I'm so grateful to be in this school. I can't thank enough. I would not know how to manage my life and prioritizing things if I weren't here. Plus, I would not be able to speak English or survived in MUIC without the fundamental basics from here. We were just a very small family, but this family is what makes me the person I am today. It was a very hard time. I struggled a lot but now it was all paid off. Thank you dear teachers again for having me. I hope I could be a tiny inspiration to the girls. I miss you all a lot!

Paktinun Navasinpongsuk

Valuable person always come with good thought and contribute mind, I swear, that our school really is a Holy place that possess generous,selfless, and knowledgeable teachers with us, no another second place would be found. Because what made me so proud to be Holy alumni is...various lessons that I have learnt from here are the main key to become a successful person with virtue, and I am on that rail,

Pachatas Lerdtongmongkol

Thank you for your interest in Convent of the Holy Infant Jesus School. Please fill out the form below to download our brochure.