คำถามที่พบบ่อย

1. โรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นโรงเรียนประเภทใด?

2. หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นอย่างไร?

3. ฉันสามารถเดินทางไปโรงเรียนพระกุมารเยซูโดยรถไฟฟ้าได้หรือไม่?

4. โรงเรียนเปิดทำการในเวลาใด?

5. โรงเรียนเปิดสอนวิชาใดบ้าง?

6. ฉันจะได้วุฒิการศึกษาใดหลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา?

7. ฉันต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยากี่ปี?

8. หลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ฉันมีทางเลือกใดบ้าง?

9. หากฉันต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาฉันจะสามารถรับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายได้อย่างไร?

10. ฉันสามารถสมัครเรียนได้อย่างไร?

11. ฉันสามารถสอบเข้าได้เมื่อไหร่?

12. ฉันสามารถสมัครเรียนหลังวันประกาศผลสอบได้หรือไม่?

13. ฉันควรเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าอย่างไร?

14. ฉันต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่?

15. โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนหรือไม่?

16. มีอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดใกล้โรงเรียนหรือไม่?

17. โรงเรียนมีทุนการศึกษาหรือไม่?

18. ฉันสามารถเรียนพิเศษที่โรงเรียนได้หรือไม่?

1. โรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นโรงเรียนประเภทใด?

โรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

2. หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นอย่างไร?

ทางโรงเรียนได้ออกแบบหลักสูตร ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ วิชาที่ทางโรงเรียนสอนเกี่ยวข้องกับสาขาธุรกิจ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนรวมหลักสูตรกับโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม 6) เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร 3 ปี จาก CHIJ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ใบควบคู่กัน คือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนหลักสูตรเลขานุการ(ภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม 6) สายศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ

3. ฉันสามารถเดินทางไปโรงเรียนพระกุมารเยซูโดยรถไฟฟ้าได้หรือไม่?

นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนโดยรถไฟฟ้า (สถานีปุณณวิถี ทางออกที่ 1)

4. โรงเรียนเปิดทำการในเวลาใด?

การเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:35 – 14:45 ห้องธุรการจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 7:30 – 16:30 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

5. โรงเรียนเปิดสอนวิชาใดบ้าง?

ท่านสามารถดูรายละเอียดวิชาที่เปิดสอนทั้งสามปีได้จากเว็บไซต์ ทุกวิชาที่สอนจะเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้น วิชาภาษาไทย

6. ฉันจะได้วุฒิการศึกษาใดหลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา?

เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร 3 ปี จาก CHIJ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ใบควบคู่กัน คือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนหลักสูตรเลขานุการ(ภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม 6) สายศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ

7. ฉันต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยากี่ปี?

นักเรียนต้องใช้ระยะเวลา 3 ปีในการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิยา และเข้ารับการฝึกงานอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนระหว่างศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3

8. หลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ฉันมีทางเลือกใดบ้าง?

นักเรียนสามารถสมัครงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา หรือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

9. หากฉันต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาฉันจะสามารถรับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายได้อย่างไร?

ทางโรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนรวมหลักสูตรกับโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม 6) ฉะนั้นเมื่อนักเรียนจบหลักสูตร 3 ปี จาก CHIJ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ใบควบคู่กัน คือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนหลักสูตรเลขานุการ(ภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม 6) สายศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ

10. ฉันสามารถสมัครเรียนได้อย่างไร?

ผู้สมัครสามารถไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนและกดปุ่ม “การสมัคร” เพื่อกรอกแบบฟอร์ม หรือซื้อใบสมัครได้จากโรงเรียนโดยตรง

11. ฉันสามารถสอบเข้าได้เมื่อไหร่?

โรงเรียนพระกุมารเยซูได้แบ่งการสอบออกเป็น 2 รอบ รอบที่หนึ่งในเดือนธันวาคม และรอบที่สองในเดือนกุมภาพันธ์ โปรดเช็คปฏิทินบนเว็บไซต์โรงเรียนสำหรับวันที่จัดสอบ หรือติดต่อโรงเรียนโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

12. ฉันสามารถสมัครเรียนหลังวันประกาศผลสอบได้หรือไม่?

ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้โดยติดต่อโรงเรียนโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสอบรอบพิเศษ

13. ฉันควรเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าอย่างไร?

เราจะทำการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัคร โดยแบ่งออกเป็น ทักษะการฟัง การอ่านไวยกรณ์ และการเขียน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (โจทย์ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ) ด้วย

14. ฉันต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่?

กรุณาติดต่อโรงเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลค่ะ

15. โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนหรือไม่?

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาสามารถจัดหาหอพักสำหรับนักเรียนที่อยู่ไกลหรือมาจากต่างจังหวัดได้

16. มีอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดใกล้โรงเรียนหรือไม่?

มีอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดใกล้โรงเรียนจำนวนมาก

17. โรงเรียนมีทุนการศึกษาหรือไม่?

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยามีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา

18. ฉันสามารถเรียนพิเศษที่โรงเรียนได้หรือไม่?

ถ้านักเรียนต้องการ โรงเรียนพระกุมารเยซูมีการจัดคลาสเรียนพิเศษสำหรับวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียน

Thank you for your interest in Convent of the Holy Infant Jesus School. Please fill out the form below to download our brochure.