หลักสูตร

หลักสูตร

CHIJ ได้ใช้หลักสูตรของทางโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ไปทำงานในบริษัทและองค์กรต่างๆ หรือไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพราะหลักสูตรประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงาน และยังใช้เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร 3 ปี จาก CHIJ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ใบควบคู่กัน คือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนหลักสูตรเลขานุการ(ภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม 6) สายศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ

CHIJ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนและสนับสนุนให้เข้าร่วมการทำแบบทดสอบอังกฤษตามมาตรฐานระดับสากล เช่น IGCSE, TOEIC, TOEFL และ IELTS

วิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3
จริยธรรม / เรียนคำสอนสำหรับนักเรียนคาทอลิก
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและพูด
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
การบัญชี
กิจกรรม
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
การบริหารธุรกิจและการตลาดเบื้องต้น
ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญี่ปุ่น)
การบริหารงานธุรการ

Thank you for your interest in Convent of the Holy Infant Jesus School. Please fill out the form below to download our brochure.