โรงเรียนของเรา

ทวีปยุโรป

ปีค.ศ. 1662 (พ.ศ. 2505) บาทหลวงคณะมีนิมส์ นามว่าคุณพ่อบาร์เร เล็งเห็นความต้องการด้านการศึกษาสำหรับผู้ยากจนในประเทศฝรั่งเศส ท่านจึงรวบรวมบรรดาสตรีเพื่อก่อตั้งโรงเรียนใกล้เมืองรูอองส์ จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงเปิดโรงเรียนอีกหลายแห่ง 4 ปีต่อมา บรรดาสตรีที่ดูแลโรงเรียนได้มาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะภายใต้การดูแลของอธิการ และนี่คือจุดเริ่มต้นของคณะนักบวช งานหลักของพวกเธอคือการให้การศึกษาแก่ผู้ยากไร้ การก่อตั้งคณะนักบวชพระกุมารเยซูจึงเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1666 (พ.ศ. 2209)

การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเมือง แต่งานของคณะก็ยังคงแพร่หลายต่อไปอย่างรวดเร็ว 25 ปี หลังจากมีการเปิดบ้านศูนย์กลางคณะที่กรุงปารีส ได้มีการเปิดโรงเรียนการกุศลอีก 80 แห่งในประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับอณุญาตจากกรุงโรม งานของคณะได้ขยายไปยังทวีปยุโรป เอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้

ประเทศไทย

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) ในนามมูลนิธิพระกุมารเยซู เป็นโรงเรียนวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการ (ภาษาอังกฤษ) สถานที่ตั้งคือ เลขที่ 763 สุขุมวิท 101 ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กทม. 10260 โรงเรียนพระกุมารเยซูให้การศึกษาแบบองค์รวมแก่นักเรียนด้วยการจัดหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และตรงตามความต้องการของผู้เรียนในยุคสมัยปัจจุบัน

CHIJ เตรียมความพร้อมให้นักเรียน ไปทำงานในบริษัทและองค์กรต่างๆ หรือไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะหลักสูตรประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงาน และยังใช้เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 CHIJ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนรวมหลักสูตรกับโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม 6) เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร 3 ปี จาก CHIJ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ใบควบคู่กัน คือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนหลักสูตรเลขานุการ(ภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม 6) สายศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ

โรงเรียนๆได้รับชื่อเสียงมาช้านานจากบรรดาศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากบริษัทเป็นจำนวนมากต้องการพนักงานที่มีความคล่องแคล่วด้านภาษาอังกฤษและมีทักษะในการปฏิบัติงานโรงเรียนได้ให้บริการกับโลกธุรกิจด้วยการมอบพลเมืองที่มีศักยภาพ คุณธรรมและความเอื้ออาทรต่อกัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นเข็มกลัดที่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆของคณะฯใช้อยู่ทั่วไป เช่นใน อเมริกาใต้ อังกฤษ และประเทศต่างๆในทวีปยุโรป แอฟริกาและเอเชีย

ป็นโล่สีแดง มีพื้นสีน้ำเงินและขอบสีทอง ด้านขวาของโล่มีพระวรสารและสายประคำสีเงินวางอยู่ด้านซ้ายประกอบด้วยเครื่องปั่นด้ายสีทองและกระสวย เหนือโล่มีกางเขนสีทองล้อมรอบด้วยดอกไม้สีขาว (ดอกมาเกอริต)

    • โล่สีแดง การยินดีรับข่าวสารจากความรัก
    • หนังสือพระวรสารที่เปิดอยู่ บ่งชี้ไปยังแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นเครื่องนำทางสำหรับโรงเรียนต่างๆของคณะ สายประคำสีเงิน เป็นเรื่องราวของพระวรสารผ่านการมองของพระนางพรมจารีมารี
    • เครื่องปั่นด้ายและกระสวย หมายถึงงานที่บรรดาสตรีต้องทำอันเป็นสภาพของยุคนั้นเป็นสิ่งเตือนใจเราให้รู้ถึงคุณค่าของการทำงาน และความพึงพอใจที่ได้รับจากความสำเร็จของผลงานนั้นๆ
    • กางเขน ซึ่งอยู่เหนือตราประจำโรงเรียน เป็นเครื่องหมายให้ตระหนักถึงแรงบันดาลใจ การอุทิศตน และความซื่อสัตย์ซึ่งมาจากพระคริสตเจ้า
    • ช่อดอกไม้สีขาว เป็นพืชไม้ดอกขึ้นอยู่ริมทางในประเทศฝรั่งเศสและเป็นสัญลักษณ์ถึงความบริสุทธิ์ และความเรียบง่ายซึ่งควรเป็นลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ในทุกระดับ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพระกุมารเยซู เป็นเข็มกลัดที่มีคุณค่า ทั้งในแง่ของประวัติ ความเป็นมา และลักษณะเฉพาะ เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกคนในสถาบันดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับคุณธรรมอันสืบทอดมาถึงสามร้อยปี และคงไว้ซึ่งประเพณีอันงดงาม ความซื่อสัตย์ อีกทั้งเป็นพลังของประชากรโลก

01

พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านสัจธรรม ความยุติกรรม และความรัก จัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและให้ความสนใจเป็นพิเศษกับผู้ด้อยโอกาส

02

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นความก้าวหน้าของผู้เรียน นำภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน มุ่งเน้นด้านจริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม และการศึกษาที่เป็นเลิศ นักเรียนได้เรียนรู้ เกิดทักษะ และสนองตอบความต้องการของโลกธุรกิจ และมีความพร้อมที่จะ ศึกษาในระดับสูงต่อไป

03

ปรัชญา

สร้างพลเมืองที่มีศักยภาพ มีคุณธรรมและมีความเอื้ออาทรต่อกัน

04

คติพจน์

ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่

Thank you for your interest in Convent of the Holy Infant Jesus School. Please fill out the form below to download our brochure.