สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

ห้องสมุดโรงเรียน

ห้องสมุดโรงเรียน CHIJ พรั่งพร้อมไปด้วยหนังสือและสื่อการอ่านมากมายสำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด นักเรียนสามารถยืมหนังสือจากบรรณารักษ์และใช้งานโสตทัศนูปกรณ์อื่นๆได้

โรงอาหารของโรงเรียน

นักเรียนทุกคนทานอาหารในโรงอาหารที่โรงเรียนจัดให้ โรงอาหารของโรงเรียนเปิดให้บริการสำหรับอาหารเช้าและอาหารกลางวัน

ห้องคอมพิวเตอร์

CHIJ มีห้องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน ตั้งอยู่บนชั้นสองของอาคาร Infant Jesus นักเรียนใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในคาบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)

ห้องปฏิบัติการภาษา

ห้องปฏิบัติการภาษาเปิดให้ใช้ในคาบวิชาภาษาอังกฤษ (การฟังและการพูด) ห้องปฏิบัติการทางภาษามีคอมพิวเตอร์และหูฟังแบบพิเศษ ซึ่งจะช่วยยกระดับการฟังและการพูดของนักเรียน นักเรียนจะมีโอกาสได้ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างยั่งยืน

หอประชุม IJB

หอประชุม IJB มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการแสดงบนเวที การสัมมนาและการประชุม การเข้าแถวเช้าจะดำเนินการที่ CHIJ Main Hall อาคารเหล่านี้เป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมทั่วไป

ห้องพยาบาล

นักเรียนที่ป่วยอาจพักในห้องพยาบาล หากนักเรียนต้องการ นักเรียนสามารถขอรับยาแก้อาการทั่วไป เช่น ยาแก้ปวดหัวได้

Wash-room

เพื่อความเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะของโรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ของห้องน้ำและบริเวณโดยรอบ

Thank you for your interest in Convent of the Holy Infant Jesus School. Please fill out the form below to download our brochure.