MOU ของ CHIJ

Convent of the Holy Infant Jesus School (CHIJ) เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษานอกระบบที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2506 และให้การศึกษาแบบองค์รวมแก่นักเรียนด้วยการจัดหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ สมดุล และมีความเกี่ยวข้องที่ตรงตามข้อกำหนดของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (CHIJ) เตรียมนักเรียนให้พร้อมไปทำงานในบริษัท/องค์กร หรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนเลือก สิ่งนี้สามารถทำได้เพราะหลักสูตรของเราประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานและยังใช้เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อไป

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (CHIJ) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ซึ่งจะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (CHIJ) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีชื่อเสียงของเราพร้อมกับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายศิลป์ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา พร้อมกันหลังจากจบหลักสูตรการศึกษาสามปี ที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (CHIJ)

ถาม: วัตถุประสงค์ของประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (MOU) คืออะไร?
ตอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (OPEC) ให้ความสำคัญกับบทบาทของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนรวมหลักสูตรกับโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาด้วยตนเองที่มุ่งเน้น การพัฒนาส่วนบุคคล ความร่วมมือดังกล่าวระหว่างสถาบันการศึกษาในระบบและนอกระบบจะช่วยให้ผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ และได้รับประโยชน์จากระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐาน

ถาม: นักเรียนจะได้รับอะไรเมื่อสำเร็จหลักสูตรการศึกษาสามปีที่ CHIJ
ตอบ: นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก CHIJ พร้อมกับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายศิลปิ์ธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) จากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 

ถาม: NFE (กศน) กับ High School Certificate (MOU) กับ Pramahatai Suksa School ต่างกันอย่างไร?
ตอบ: นักเรียนไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกบริเวณโรงเรียน โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน  

ถาม: วิชาที่นักเรียนต้องเรียนมีอะไรบ้าง?
ตอบ: นอกจากวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (CHIJ) แล้ว นักเรียนจะต้องเรียนวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเกรด 12 (ม.6) นักเรียนจะได้รับการประเมินผ่านการทดสอบ งานในชั้นเรียน โครงการ การประเมินตนเองฯลฯ 

ถาม: ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมหลักสูตรมัธยมตอนปลาย (MOU) คืออะไร?
ตอบ: ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเข้าร่วมหลักสูตรมัธยมตอนปลาย (MOU) นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากทั้งโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (CHIJ) และโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาและโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาเป็นโรงเรียนแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่ร่วมมือกันขยายขอบเขตของการปฏิบัติการเรียนรู้แบบเดิมๆ ด้วยความหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะได้ทักษะการเรียนรู้ในสายอาชีพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (CHIJ) ซึ่งเพิ่งฉลองครบรอบ 59 ปีในปี 2565 ได้บรรลุเป้าหมายใหม่ และพร้อมที่จะรับความท้าทายใหม่ๆ เป็นโอกาสในการเติบโต เรียนรู้ และพัฒนา CHIJ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสำหรับคำแนะนำและการสนับสนุน และโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาสำหรับความร่วมมือในการจัดทำโครงการ MOU นี้ให้เกิดขึ้นได้

Thank you for your interest in Convent of the Holy Infant Jesus School. Please fill out the form below to download our brochure.